Regulamin Pola Namiotowego Jastarnia

§ 1

 1. Teren Pola Namiotowego jest terenem prywatnym. Wejście na teren Pola oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Doba na Polu Namiotowym rozpoczyna się o godz. 14:00 i trwa do godz. 11:00 następnego dnia. Późniejszy wyjazd (po godzinie 11:00 musi być ustalony z recepcją) i wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50% opłaty za 1 dobę.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 następnego dnia.
 4. Osoby odwiedzające Gości na Polu Namiotowym mogą przebywać na jego terenie od godz. 10:00 do godz. 22:00 po zameldowaniu się w recepcji i uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnej z cennikiem.
 5. Osoby które chciałyby przedłużyć swój pobyt na Polu Namiotowym są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu recepcji z 2 dniowym wyprzedzeniem. Opłatę za dodatkowy okres biwakowania należy uiścić z góry, za cały czas planowanego pobytu.
 6. Miejsce rozłożenia biwaku, jak również miejsce zaparkowania pojazdu, każdorazowo uzgadnia się z właścicielem lub zarządcą Pola Namiotowego.
 7. Zabrania się zmiany stanowiska biwakowego przez Gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez właścicielem lub zarządcę Pola Namiotowego.
 8. Właściciel Pola Namiotowego lub zarządca mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pola Namiotowego wyrządzając szkodę w mieniu Pola Namiotowego, Gości lub szkodę na osobie Gościa, zarządcy lub właściciela Pola Namiotowego lub innych osób przebywających na terenie Pola Namiotowego albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt. Ponadto właściciel Pola Namiotowego lub zarządca ma prawo wyprosić Gościa, który nie przestrzega niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie będą tej osobie przysługiwały żadne roszczenia względem Pola Namiotowego np. zwrot pieniędzy za pobyt.
 9. Właściciel Pola Namiotowego lub zarządca ma prawo odmówić przyjęcia na Pole Namiotowe osoby nietrzeźwej, pod wpływem innych środków odurzających oraz osoby poniżej 16 lat pozostającej bez opieki upoważnionych osób dorosłych.
 10. Właściciel Pola Namiotowego lub zarządca mogą odmówić przyjęcia Gości bez podawania przyczyny.
 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości znajdujące się na terenie Pola Namiotowego.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieszczęśliwe wypadki powodujące utratę zdrowia lub życia Gościa powstałe na terenie Pola Namiotowego. 
 13. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie Pola Namiotowego. Wszelkie odpady wielkogabarytowe Goście są zobowiązani usuwać we własnym zakresie.
 14. Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
 15. Na terenie Pola Namiotowego zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej np. podnajmu przyczep oraz namiotów.
 16. Na terenie Pola Namiotowego zabrania się palenia ognisk.
 17. Zabrania się wylewania nieczystości oraz ścieków z przyczep campingowych lub camperów bezpośrednio do gruntu.
 18. Wszelkie usterki jakie zostaną przez Gości ujawnione należy bezzwłocznie zgłosić właścicielowi lub zarządcy Pola Namiotowego. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw przez Gości na własną rękę.
 19. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się korzystana z urządzeń elektrycznych, które nie mają przeznaczenia turystycznego.
 20. W przypadku pozostawienia na terenie Pola Namiotowego pojazdów mechanicznych, przyczep lub innych ruchomości - właściciel zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi zarówno z usunięciem tego przedmiotu z terenu Pola Namiotowego, jak również kosztami wynikającymi z bezumownym korzystania z terenu pola poza opłacony czas pobytu.

§2

 1. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich Gości Pola Namiotowego.
 2. Niniejsze zasady określają obowiązki Gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na Polu Namiotowym oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.
 3. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z właścicielem lub zarządcą Pola Namiotowego.
 4. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie internetowej www.polenamiotowejastarnia.pl oraz w recepcji.
 5. Informujemy jednocześnie, iż nie zwracamy opłat za niewykorzystany pobyt.
 6. Wszelkie opłaty na Polu Namiotowym mogą być dokonywane wyłącznie gotówką.
 7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pola Namiotowego są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Na Półwyspie Helskim często wyłączany jest prąd oraz odnotowuje się̨ bardzo silne wiatry oraz ulewne deszcze które mogą powodować uszkodzenia namiotów oraz okresowe zalania Pola Namiotowego. Sytuacje te traktowane są jako działanie siły wyższej i nie mogą̨ być́ podstawą do jakichkolwiek roszczeń́, anulowania pobytu lub ubiegania się̨ o zwrot kosztów.

§3

 1. Pole Namiotowe zapewnia:
  1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
  2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o turyście.
  3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 2. Goście mogą posiadać na Polu Namiotowym zwierzęta pod warunkiem zachowania higieny, posiadania świadectw o dokonaniu obowiązujących szczepień ochronnych i trzymania ich na smyczy oraz używania kagańca. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach. W uzasadnionych przypadkach właściciel pola lub zarządca mają prawo nie udzielić Gościom zgody na wprowadzenie zwierzęcia na teren Pola Namiotowego.

§4

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pola Namiotowego powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.
 2. Gość jest zobowiązany przestrzegać przepisy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe.
 3. Gość ma obowiązek podporządkować się regulaminowi Pola Namiotowego, przestrzegać czystości na terenie swojego biwakowania i użytkowania urządzeń, oraz niezakłócania spokoju innym turystom korzystającym z Pola Namiotowego.
 4. Gość po przybyciu na Pole Namiotowe ma obowiązek dopełnienia formalności meldunkowych, uiszczenia opłaty za pobyt z góry i podporządkować się decyzji o zlokalizowaniu jego miejsca pobytu. 
 5. Gość Pola Namiotowego nie może przekazywać miejsca osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 6. Zabrania się dokonywania przez Gości Pola Namiotowego jakichkolwiek napraw oraz mycia pojazdów.
 7. Goście korzystający z usług Pola Namiotowego zobowiązani są do pozostawienia użytkowanego przez siebie miejsca w takim stanie w jakim go zastali, m.in. posprzątania śmieci czy zasypania dołków po śledziach.
 8. Goście obowiązani są do uiszczenia opłaty miejscowej, która jest ustalona na mocy uchwały nr XIII/119/2019 Rady Miasta Jastarni z 24.10.2019.
 9. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisu Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszelkie spory wynikłe na tle świadczenia przez Pole Namiotowe usług rozstrzygane będą przez sąd właściwy z uwagi na siedzibę przedsiębiorcy świadczącego usługę.

Nie masz pomysłu na spędzenie wolnego czasu?